Paski-z-kwasem-szczawiowym
  28,00 zł
  Filc-formatka-42cmx42cm-do-ocieplenia-ula-sklep-pszczelarski
   1,80 zł
   pokarm-z-pylkiem-1-kg
   • -10%
   10,63 zł11,81 zł
   Filc formatka 40 cm x 40 cm 1000g/m2
    4,79 zł
    Butelka-na-miod-mis
     82,25 zł

      Odstąpienie od umowy. Zwroty. 

     1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konigin nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów np. związanych z kosztem wysyłki. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. 
     2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta)  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
     3. Konigin ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konigin może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     4. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
     5. Konigin dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
     6. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Konigin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
     7. Towar należy zwrócić na adres

     Konigin Sp z o.o.

     44-100 Gliwice

     Ku dołom 8

     1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Konigin ma zwrócić zapłatę.

     § 10. Reklamacje

     1. Konigin zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
     2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 ? 576.
     3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
     4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
      1. wymiany towaru na nowy;
      2. naprawy towaru;
      3. obniżenia ceny;
      4. odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
     5. Wybór żądania zależy od Klienta. Konigin może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
      1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
      2. charakter wady istotna czy nieistotna;
      3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
     6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Konigin może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
      1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Konigin
      2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
     7. Konigin może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
     8. Konigin musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Konigin nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
     9. Konigin odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Konigin musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
     10. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego  zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.konigin.pl/kontakt mailowo na adres info@konigin.pl lub pisemnie na adres Konigin. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
     11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
      1. naprawy towaru,
      2. wymiany towaru na nowy,
      3. obniżenia ceny towaru,
      4. to na Konigin spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
     12. Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Konigin Sp. z o.o., ul. Ku dołom 8, 44-100 Gliwice, z dopiskiem "REKLAMACJA" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w magazynie Konigin, w którym dokonano odbioru towaru.
     13. Konigin wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami  prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ADRES DO PRZESYŁANIA ZWROTÓW:

     Konigin Sp. z o.o.

     Ku dołom 8

     44-100 Gliwice

     Suszarka do pyłku Dekrystalizator

     - GLASBORD

     Urządzenia wyposażone są w światło LED. Wszystkie modele posiadają izolowane ścianki styropianem. Elementy grzewcze i wentylatory są umieszczone z boku urządzenia, aby zoptymalizować wydajność procesu suszenia. Ciepłe powietrze krąży równomiernie po każdej szufladzie.

     SPRAWDŹ

     SPRAWDŹ

     - STAL NIERDZEWNA

     SIATKI DO BUDOWY ULI

     SPRAWDŹ

     Siatka produkowana według normy DIN 791. Zapewnia odpowiednią wentylację, hamując tym samym rozwój pleśni. Siatka pozwala kontrolować warozę.Odpowiednie walcowanie sprawia, iż jest bezpieczna dla pszczół.

     OCYNK

     ALUMINIUM

     STAL NIERDZEWNA

     DOSTĘPNE FORMATY - MM

     360,370,420,440,460 x 10 METRÓW BIEŻĄCYCH

     DX51D+Z275

     1050AH24

     AISI 304L

     SPRAWDŹ

     Stoły do odsklepiania Konigin łączą w sobie walory estetyczne i niebywałą funkcjonalność. Zdaniem wielu, to po prostu najładniejsze tego typu produkty na rynku. Dzięki swej konstrukcji są też uniwersalne. Można je wykorzystywać do przygotowywania do ekstrakcji plastrów o różnych wymiarach.

     5,0

     STOŁY DO ODSKLEPIANIA PLASTRÓW